Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Ծրագրեր
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ընթացիկ գիտահետազոտական ծրագրերը
 
2018-2020թթ. բազային ֆինանսավորում – «ՀՀ Լիթոսֆերայի ձևավորման, օգտակար հանածոների առաջացման, տեղաբաշխման և որոնման առանձնահատկությունները. երկրաբանական վտանգավոր երևույթների և պրոցեսների գնահատումը»։

2018-2020 թթ. ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ ֆինանսավորմամբ իրականացվող  հայ-ռուսական ծրագրեր

1. Մելիքսեթյան Խաչատուր, 18RF-126, «Կոլիզիոն տիպի հրաբխականության յուրահատկությունների արտահայտումը Փոքր Կովկասի ֆլյուիդային համակարգերի ձևավորման իզոտոպային-երկրաքիմիական և երկրաջերմային բնութագրերում»:
2. Սահակյան Լիլիթ, 18RF-090, “Հայաստանի էոցենի միկրոբրածոների և լիթոֆացիայի համալիր ուսումնասիրությունը որպես հիմք հյուսիս-արևելյան Թետիսի պալեոաշխարհագրական և պալեոկլիմայական միջավայրի վերականգնման համար”:

ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ ֆինանսավորմամբ իրականացվող 2018-2020 թեմատիկ ծրագրեր

1. Մելիքսեթյան Խաչատուր, 18T-1E368, “Վարդենիսի բարձրավանդակի հրաբխականության կոնցեպտուալ մոդելի մշակում”:
2. Ավագյան Արա, 18T-1E131, “Արցախի Քարին Տակ պալեոլիթյան հուշարձանի գեոմիջավայրի էվոլյուցիան”:
3. Հովհաննիսյան Արշավիր, 18T‐1E171, “Երկրաքիմիական որոնման մեթոդների փորձնական կիրառությունը հնագիտական թաղված օբյեկտների հայտնաբերման և գնահատման աշխատանքներում”:
4. Գալոյան Ղազար, 18T‐1E227,  “Ծաղկունյաց անտիկլինորիումի մինչքեմբրի, ուշ պալեզոյի և ուշ յուրայի գրանիտոիդային մագմատիզմը (կենտրոնական‐հյուսիսային Հայաստան)”:

2018թ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներ են ճանաչվել և ֆինանսավորվել

18PR‐1E0183 Մելիքսեթյան Խաչատուր Բորիսի
18PR‐1E0032
Ավագյան Արա Վարուժանի
18PR‐1E0075
Սահակյան Լիլիթ Հրանտի
18PR‐1E0176
Գալոյան Ղազար Լևոնի

ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ – 2018թ.

Հովակիմյան Հայկ, 18A-1e41, “Շիրակի և Նորատուսի դիատոմիտների ուսումնասիրությունը՝ պլիոցեն – չորրորդական պալեոմիջավայրի վերականգման համար”

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրեր

1.    ՄԳՏԿ (Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն), (01.03.16թ – 28.02.19թ)
Բաբայան Հեկտոր, G-2153,  “Բարձրադիր խոշոր լճերը, որպես տեղական միջավայրի հիմնական, բնական եւ մարդկային ազդեցությունների ուսումնասիրություններում”:
2.    ՄԳՏԿ (Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն), (01.04.2017թ – 31.03.2020թ),
Բաբայան Հեկտոր, A-2334, “Մեծ Կովկասի բարձրացումը և սեյսմիկ ստրուկտուրան”: