Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Ծրագրեր
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ընթացիկ գիտահետազոտական ծրագրերը
 
ՀՀ Լիթոսֆերայի ձևավորման , օգտակար հանածոների առաջացման , տեղաբաշխման և որոնման առանձնահատկությունները. երկրաբանական վտանգավոր երևույթների և պրոցեսների գնահատումը” - բազային ֆինանսավորում։

2015-2017 Թեմատիկ   հետազոտություններ
Ավագյան Արա Վարուժանի
Սևանի ավազանի հարավ-արևմտյան հատվածի կառուցվածքային և շերտագրական առանձնահատկությունները տեկտոնական զարգացման տեսանկյունից:

Արշակ Մաթևոսյան «Հանքային երկրաբանական օբյեկտների ուսումնասիրությունների համար էլեկտրահետախուզական նոր չափման եղանակի մեթոդիկայի մշակում»:

Ղազար Գալոյան «Սոմխեթո-Ղարաբաղի տեկտոնական գոտու հյուսիսարևմտյան մասի միջին-վերին յուրայի մագմատիզմը (Հյուսիսային Հայաստան)»:

Խաչատուր Մելիքսեթյան «Կապանի բլոկի (հարավային Հայաստան) չորրորդական հրաբխականության առաջացման հրաբխա-տեկտոնական պայմանները և մագմագոյացման     առանձնահատկությունները»:

Արկադի Կարախանյան «Հնահրաբխագիտական և հնասեյսմաբանական հետազոտություններ Հայաստանում 14C, Ar-Ar և 3He իզոտոպային հասակագրումների կիրառումով»:

2013-2015թթ իրականացված թեմատիկ հետազոտություններ  
Ա.Ավագյան 13-1E214  «Կառուցվածքային ժառանգականության դերը հարավ-արևելյան Միջինարաքսյան միջլեռնային գոգավորության երկրադինամիկական զարգացման մեջ սալերի տեկտոնիկայի տեսանկյունից»

Ա.Կարախանյան 13-1E182 «Հայաստանի և Փոքր Կովկասի տարածաշրջանի ժամանակակից երկրադինամիկական    և մայրցամաքային դեֆորմացիաների արագությունները երկրաբանական և GPS տվյալներով»:

Խ.Մելիքսեթյան 13-1E177 ծածկագրով «Արարատյան գոգավորության տարածաշրջանի հրաբխայնության կոնցեպտուալ մոդելի մշակում»: