Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Օգտակար հանածոների լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Քաջարանի պղինձ - մոլիբդենային հանքավայրի բաց հանք

Հայկական ՍՍՀ սխեմատիկ-երկրաբանական քարտեզ, մասշտաբ 1: 600 000, խմբագիր Ս.Ս. Մկրտչյան

Մեղրու պլուտոնի Այգեձորի և Լիճքի հանքային դաշտերի երկրաբանա-կառուցվածքային քարտեզ

Կառուցվածքա-երկրաբանական 3D մոդել, Լիճք-Այգեձոր

Մոլիբդենի երկրաքիմիական որոնման եզրապսակներ, Դաստակերտ-2 տեղամաս

Ծակ քարի դացիտները։ Լիճք-Այգեձորի հանքային դաշտ, Քաջարանից դեպի Մեղրի ճանապարհին

Քվարց- մոլիբդենիտ- խալկոպիրիտային երակ։ Այգեձորի պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքավայրի Եղնիկասարի տեղամասից։ Հասակը 42,6 Ma(Re-Os age).

Քվարց- մոլիբդենիտ- պիրիտային երակ։
Այգեձորի պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքավայր։

Լիչքվազ-Թեյի երկրաբանակառուցվածքային քարտեզ

Թեյի- Լիճքվազի էպիթերմալ ոսկի բազմամետաղային հանքավայրի բաց հանքը։ Պատկերված է հյուսիս-արևելյան տարածման առաջին հանքային գոտին, անկումը հյուսիս- արևմուտք։


Թեյի- Լիճքվազի էպիթերմալ ոսկի- բազմամետաղային հանքավայր։ Բովանցքը անցնում է հյուսիս-արևելյան տարածման հանքային գոտիով՝միջին էոցենի հրաբխանստվածքային հանքներփակող ապարներում։


Տերտերասար, 1-ին հանքային գոտի. Ոսկու պարունակությունները (գր/տ) սխեմատիկ կտրվածքի վրա


Քաջարանի հանքավայրի հանքայնացված ճեղքերի կողմնորոշումը


Ողջիի կտրվածքը՝ Քաջարանից Կապան ճանապարհին


Անշլիֆների միկրոլուսանկարներ Քաջարանի հանքանյութից: mo – մոլիբդենիտ; cp – խալկոպիրիտ ; py –պիրիտ ; enr – էնարգիտ ; bn – բորնիտ ; sph – սֆալերիտ ; gn –գալենիտ; td – տետրաեդրիտ; dg – դիգենիտ; cc -խալկոցիտ; qtz –քվարց:


Տարբեր տիպերի ֆլյուիդ ներփակումներ Քաջարանի հանքավայրից. A- ջրա-ածխաթթվային; B- պոլիֆազ-աղային; C- երկրորդային, հարուստ հեղուկով; D- աղային, Ac-ով եռացող համալիրներում; E- աղային, VR -ով եռացող համալիրներում :


Պղինձ-մոլիբդենային և ոսկու հանքառաջացման միներալային զուգորդություններ


Հանքասարի պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքավայր։ Հասակը 43,1 Ma(Re-Os age).


Հանքասարի պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքավայր, բովանցք։Բուդինաժ, Մեղրի – Կապան նոր ճանապահ, Շվանիձորի մոտ